Telerau ac amodau Giveaway Haf Gorffennaf 2022

 1. Yr hyrwyddwr yw: The Traditional Welsh Sausage Co. Ltd (cwmni rhif 03699399) y mae ei swyddfa gofrestredig yn 18 Stryd Fawr, Conwy, Gogledd Cymru, LL32 8DE.
 2.  Mae'r gystadleuaeth yn agored i drigolion yn y DU [ac eithrio N.I] sy'n 18 oed neu'n hŷn ac eithrio gweithwyr The Traditional Welsh Sausage Company Ltd, Edwards of Conwy Cyf a'u perthnasau agos ac unrhyw un sydd fel arall yn gysylltiedig â threfnu neu farnu'r gystadleuaeth.
 3. Nid oes ffi mynediad ac nid oes angen prynu i mewn i'r gystadleuaeth hon.
 4. Trwy gystadlu yn y gystadleuaeth hon, mae ymgeisydd yn nodi ei gytundeb ef/hi i gael ei rwymo gan y telerau ac amodau hyn.
 5. Mae'r llwybr i gystadlu ar gyfer y gystadleuaeth a manylion am sut i gystadlu i'w weld ar ein tudalennau Instagram, Facebook a Twitter.
 6. Dim ond un cofnod fydd yn cael ei dderbyn fesul person. Bydd cofnodion lluosog gan yr un person yn cael eu hanghymhwyso.
 7. Bydd un enillydd yn cael ei ddewis o bob rhan o Facebook, Instagram a Twitter.
 8. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau fydd 15 Gorffennaf am hanner dydd. Ar ôl y dyddiad hwn ni chaniateir unrhyw geisiadau pellach i'r gystadleuaeth.
 9. Ni ellir derbyn unrhyw gyfrifoldeb am geisiadau na dderbyniwyd am ba reswm bynnag.
 10. Mae rheolau'r gystadleuaeth a sut i fynd i mewn fel a ganlyn:
  Ar gyfer Instagram: dilynwch ein cyfrif a hoffi a rhoi sylwadau ar y swydd. Ar gyfer Facebook dilynwch ein tudalen a hoffi a rhoi sylwadau ar y post. Ar gyfer Twitter: dilynwch ein cyfrif, hoffi ac aildrydar post
 11. Mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio'r gystadleuaeth a'r telerau ac amodau hyn heb rybudd. Bydd unrhyw newidiadau i'r gystadleuaeth yn cael eu hysbysu i newydd-ddyfodiaid cyn gynted â phosibl gan yr hyrwyddwr.
 12. Nid yw'r hyrwyddwr yn gyfrifol am fanylion y gwobrau anghywir a roddwyd i unrhyw ymgeisydd gan unrhyw drydydd parti sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth hon.
 13. Mae'r wobr fel a ganlyn: 2 x taleb Zip World, taleb Airbnb £250 a thaleb o £25 i Edwards of Conwy Delicatessen.
  Mae'r wobr fel y nodwyd, ac ni chynigir unrhyw arian parod na dewisiadau eraill. Ni ellir trosglwyddo'r wobr.
 14. Bydd yr enillydd/enillwyr yn cael eu dewis ar hap o'r rhestr o ymgeiswyr.
 15. Bydd yr enillydd yn cael ei hysbysu'n uniongyrchol o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad cau. Os na ellir cysylltu â'r enillydd neu os nad yw'n hawlio'r wobr o fewn 14 diwrnod i'r hysbysiad, rydym yn cadw'r hawl i dynnu'r wobr yn ôl oddi wrth yr enillydd a dewis enillydd newydd.
 16. Bydd yr hyrwyddwr yn rhoi gwybod i'r enillydd pryd a ble y gellir casglu/darparu'r wobr.
 17. Bydd penderfyniad yr hyrwyddwr mewn perthynas â'r holl faterion sy'n ymwneud â'r gystadleuaeth yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei chofnodi.
 18. Bydd y gystadleuaeth a'r telerau ac amodau hyn yn cael eu rheoli gan y gyfraith a bydd unrhyw anghydfod yn ddarostyngedig i awdurdodaeth gyfyngedig y llysoedd.
 19. Mae'r enillydd yn cytuno i ddefnyddio ei enw llawn a'i ddelwedd mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd, yn ogystal â'u mynediad, oni bai eu bod yn gwrthwynebu. Bydd unrhyw ddata personol sy'n ymwneud â'r enillydd neu unrhyw newydd-ddyfodiaid yn cael eu defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data Ewropeaidd cyfredol yn unig ac ni fyddant yn cael eu datgelu i drydydd parti heb ganiatâd ymlaen llaw gan yr ymgeisydd.
 20. Bydd enw'r enillydd ar gael 28 diwrnod ar ôl y dyddiad cau drwy anfon e-bost i'r cyfeiriad canlynol: marketing@edwardsofconwy.co.uk.
 21. Nid yw'r hyrwyddiad hwn yn cael ei noddi, ei gymeradwyo na'i weinyddu mewn unrhyw ffordd gan Facebook nac unrhyw Rwydwaith Cymdeithasol arall, nac yn gysylltiedig ag ef. Rydych yn darparu eich gwybodaeth i The Traditional Welsh Sausage Company Ltd ac nid i unrhyw barti arall.
 22. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei defnyddio ar y cyd â'r Polisi Preifatrwydd canlynol a geir yn https://thewelshbutcher.co.uk/privacy/